Struktura organizacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W skład Archiwum Państwowego w Bydgoszczy wchodzą 3 oddziały merytoryczne, dział finansowo- księgowy, dział administracyjno gospodarczy, samodzielne stanowisko ds. ewidencji i popularyzacji zasobu, samodzielne stanowisko ds. informatyzacji i ochrony informacji oraz Oddział w Inowrocławiu .

Funkcję opiniodawczo- doradczą pełnią organy kolegialne: Kolegium, Komisja Metodyczna, Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji, Zespół ds. Zakupu Materiałów Archiwalnych.

1. Oddział I – Przechowywania, Opracowania i Zabezpieczania Materiałów Archiwalnych zajmuje się przejmowaniem  materiałów archiwalnych z archiwów zakładowych, ich przechowywaniem i zapewnieniem właściwych warunków magazynowania. Do podstawowych czynności oddziału należy opracowanie materiałów archiwalnych polegające na porządkowaniu, ewidencjonowaniu i sporządzaniu archiwalnych pomocy informacyjnych. W skład oddziału wchodzi pracownia konserwatorska, która zajmuje się konserwacją właściwą materiałów archiwalnych (dokumenty, akta, mapy, fotografie, księgozbiór archiwum), wykonuje czynności związane z profilaktyką konserwatorską oraz prace introligatorskie. Prowadzi także nadzór i doradztwo w sprawach konserwatorskich dla archiwów zakładowych.

2. Oddział II – Informacji i Udostępniania Materiałów Archiwalnych zajmuje się przede wszystkim udostępnianiem zgromadzonych archiwaliów w czytelni akt, wykonywaniem z nich kopii reprograficznych oraz wypożyczaniem archiwaliów do innych archiwów i uprawnionych instytucji (n.p. urzędów, sądów, prokuratur). Do niego należy również odpowiadanie na pisemne prośby w sprawie wydawania odpisów, zaświadczeń ze zgromadzonych archiwaliów i przeprowadzanie na zlecenie odpłatnych poszukiwania do celów naukowych i genealogicznych oraz udzielanie informacji o miejscu przechowywania archiwaliów, w tym dokumentacji osobowo- płacowej.  W Oddziale, w celu usprawnienia poszukiwań, opracowuje się  tematyczne pomoce archiwalne, w tym też komputerowe bazy danych.

3. Oddział III – Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym zajmuje się nadzorem nad archiwami zakładowymi instytucji, które wytwarzają materiały archiwalne i w przyszłości przekażą je do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Oddział prowadzi rejestr nadzorowanych archiwów zakładowych, ustala państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne tworzące materiały archiwalne, zatwierdza przepisy kancelaryjno- archiwalne oraz przeprowadza kontrole archiwów zakładowych, przygotowuje zalecenia pokontrolne i nadzoruje ich wykonanie. Prowadzi także instruktaż, konsultacje i doradztwo w zakresie spraw nadzoru archiwalnego. Oddział we współpracy z Komisją Archiwalnej Oceny Dokumentacji wydaje zezwolenia na wybrakowanie materiałów niearchiwalnych.

4. Oddział w Inowrocławiu wykonuje wszystkie podstawowe funkcje archiwum: gromadzi, przechowuje i opracowuje akta oraz nadzoruje archiwa zakładowe  na terenie powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego i gmina Trzemeszno z województwa wielkopolskiego.

5. Dział Finansowo-Księgowy zajmuje się sprawami budżetów, inwestycji, wynagrodzenia pracowników, sprawozdawczością finansową, obsługą kasową.

6. Dział Administracyjno-Gospodarczy, prowadzi całokształt spraw związanych z administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie użytkowanych budynków i pomieszczeń oraz obsługą sekretarsko – kancelaryjną.

 

Wśród działających w archiwum organów opiniodawczych i doradczych szczególne znaczenie ma Komisja Metodyczna, zajmująca się m.in. oceną i zatwierdzaniem opracowanych pomocy ewidencyjno- informacyjnych oraz Komisja Archiwalnej Oceny rozpatrująca problemy kwalifikowania dokumentacji do  materiałów archiwalnych przechowywanych wieczyście.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Data utworzenia:2019-01-22
Data publikacji:2019-01-22
Osoba sporządzająca dokument:Stanisław Błażejewski
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof klapka
Liczba odwiedzin:161