Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

 

Załącznik do Decyzji Nr 28 Naczelnego Dyrektora archiwów Państwowych z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Bydgoszczy ze zmianami wprowadzonymi: Decyzją Nr 31 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 września 2013 r. zmieniającą decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Bydgoszczy; Decyzją Nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającego decyzje w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Bydgoszczy; Zarządzenia nr 53 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniającego decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Bydgoszczy.

 

 

STATUT

ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W BYDGOSZCZY

 

 

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, utworzone na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 czerwca 1947 r. (Dz. Urz. Min. Ośw. Nr 8, poz.182, zwane dalej „Archiwum”, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą",
 2. niniejszego Statutu,
 3. innych przepisów.

§ 2

 1. Siedziba Archiwum mieści się w Bydgoszczy.
 2. Zasięgiem działania Archiwum jest:
  1. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego obszar obejmujący:
   1. miasto na prawach powiatu Bydgoszcz,
   2. powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski i żniński,
  2. na terenie województwa pomorskiego obszar obejmujący miasto Chojnice oraz gminy: Brusy, Chojnice i Czersk powiatu chojnickiego;
  3. na terenie województwa wielkopolskiego obszar obejmujący gminę Trzemeszno powiatu gnieźnieńskiego.

§ 3

Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

§ 4

Archiwum używa pieczęci urzędowej okrągłej z Godłem Państwa pośrodku i napisem w otoku: „Archiwum Państwowe w Bydgoszczy”.

 

II

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA

 § 5

 1. Do zadań Archiwum należy:
  1. kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym,
  2. gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych,
  3. ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych,
  4. udostępnianie materiałów archiwalnych,
  5. urzędowe potwierdzanie treści przechowywanych materiałów archiwalnych,
  6. prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej,
  7. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej na temat materiałów archiwalnych i archiwów,
  8. prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym ustawą,
  9. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa.
 2. Oprócz działalności podstawowej Archiwum wykonuje usługi archiwalne w zakresie:
  1. wyszukiwania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych,
  2. sporządzania wyciągów, wypisów, odpisów albo odwzorowań wizualnych, dźwiękowych lub cyfrowych materiałów archiwalnych wraz z ich metadanymi,
  3. przetwarzania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych
 3. Archiwum może również prowadzić działalność usługową polegającą w szczególności na:
  1. przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania,
  2. wydawaniu odpisów i kopii z dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania,
  3. konserwacji dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania.

§ 6

W szczególności do zakresu działania Archiwum należy:

 1. w zakresie kształtowania i nadzoru nad państwowym zasobem archiwalnym:
  1. ustalanie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i które są obowiązane do prowadzenia archiwów zakładowych, oraz prowadzenie ich ewidencji,
  2. uzgadnianie dla organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy - w ramach posiadanego upoważnienia - instrukcji kancelaryjnej i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt i jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz zmian do nich,
  3. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tych materiałów lub dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i sprawdzanie ich realizacji oraz wykonywanie ekspertyz archiwalnych,
  4. nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum oraz wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  5. współdziałanie z podmiotami działającymi w sferze państwowego i niepaństwowego zasobu archiwalnego w zakresie prawidłowości zarządzania dokumentacją zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym oraz przepisami wydanymi dla tych podmiotów,
  6. prowadzenie instruktaży, konsultacji i doradztwa w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym z materiałami archiwalnymi w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych,
 2. w zakresie gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych:
  1. przejmowanie materiałów archiwalnych wraz ze sporządzoną do nich ewidencją,
  2. rozmieszczanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych oraz zapewnienie im optymalnych warunków przechowywania,
  3. profilaktyka konserwatorska i konserwacja właściwa materiałów archiwalnych,
  4. prowadzenie kopiowania zabezpieczającego materiałów archiwalnych, w tym ich mikrofilmowania,
  5. ochrona i zabezpieczenie zasobu archiwalnego,
 3. w zakresie ewidencjonowania i opracowywania materiałów archiwalnych:
  1. prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych,
  2. opracowywanie materiałów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami metodycznymi,
  3. opracowywanie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz pomocy archiwalnych wyższego rzędu,
 4. w zakresie udostępniania materiałów archiwalnych:
  1. udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelni oraz on-line,
  2. udzielanie informacji o zasobie i udostępnianie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych,
  3. wypożyczanie reprodukcji materiałów archiwalnych w ramach wymiany międzyarchiwalnej,
 5. w zakresie urzędowego potwierdzania treści przechowywanych materiałów archiwalnych – wydawanie ich uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów oraz reprodukcji, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów,
 6. w zakresie prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej:
  1. prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych z zakresu archiwistyki i dziedzin pokrewnych oraz udział w komisjach i zespołach powołanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a także udział w realizacji przedsięwzięć inicjowanych przezeń w tym zakresie,
  2. opracowywanie ekspertyz i opinii naukowych,
  3. organizowanie zebrań, konferencji i sesji naukowych,
  4. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z innymi instytucjami naukowymi i wydawniczymi,
  5. przygotowywanie do druku wydawnictw źródłowych i pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz publikacji z zakresu teorii i praktyki archiwalnej,
 7. w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej:
  1. przygotowywanie informatorów o materiałach archiwalnych i Archiwum,
  2. współpraca z placówkami informacyjnymi, naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi,
  3. organizowanie wystaw i pokazów materiałów archiwalnych oraz współudział w ich przygotowaniu,
  4. organizowanie oraz prowadzenie wykładów i odczytów o tematyce historyczno-archiwalnej dla zainteresowanych środowisk,
  5. prowadzenie wykładów i zajęć lekcyjnych dla młodzieży szkolnej oraz studentów,
  6. przyjmowanie wycieczek młodzieży szkolnej, studentów oraz przedstawicieli innych środowisk społecznych,
  7. upowszechnianie wiedzy o Archiwum i jego zasobie w środkach masowego przekazu oraz w sieciach informatycznych dostępnych publicznie,
  8. współpraca ze stowarzyszeniami naukowymi oraz regionalnymi,
  9. wyszukiwanie i upowszechnianie informacji o zawartości zasobu Archiwum, w szczególności w ramach kwerend tematycznych,
 8. w zakresie spraw dotyczących dokumentacji o czasowym okresie przechowywania:
  1. współpraca z archiwum państwowym realizującym zadania określone w art. 51 u ust. 3 ustawy oraz z innymi archiwami państwowymi w zakresie przejmowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,
  2. zbieranie i udzielanie informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej po byłych pracodawcach, którzy mieli siedzibę na obszarze działania Archiwum,
  3. prowadzenie ewidencji dokumentacji zlikwidowanych pracodawców, przejętej przez Archiwum od likwidowanych pracodawców i przedsiębiorców wykreślonych z rejestru przechowawców akt osobowych,
  4. udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej uprawnionym osobom fizycznym oraz jej udostępnianie i wypożyczanie uprawnionym podmiotom.

 § 7

 1. Zasób Archiwum stanowią materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności organów administracji rządowej oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania Archiwum, a także jego zasób historyczny.
 2. Do zasobu Archiwum wchodzą również materiały archiwalne zaliczane do niepaństwowego zasobu archiwalnego przejmowane na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 oraz nabywane na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy, a także nabyte w innej drodze.

 § 8

 1. Realizując zadania statutowe Archiwum współpracuje z organami oraz przedstawicielami władz państwowych i samorządowych na obszarze jego działania.
 2. Archiwum współpracuje z innymi archiwami mającymi siedzibę na obszarze jego działania oraz z jednostkami organizacyjnymi, w których powstaje niepaństwowy zasób archiwalny.

 

III

STRUKTURA

§ 9

 1. W skład Archiwum wchodzą:
  1. Oddział I – Przechowywania, Opracowania i Zabezpieczania Materiałów Archiwalnych.
  2. Oddział II – Informacji i Udostępniania Materiałów Archiwalnych.

   W skład Oddziału II wchodzi Czytelnia.

  3. Oddział III – Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym,
  4. Dział Administracyjno-Gospodarczy,
  5. Dział Finansowo-Księgowy,
  6. Samodzielne stanowisko ds. ewidencji i popularyzacji zasobu,
  7. Samodzielne stanowisko ds. informatyzacji i ochrony informacji
 2. W skład Archiwum wchodzi również oddział zamiejscowy w Inowrocławiu, noszący nazwę: „Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu”.

 § 10

 1. Dyrektor Archiwum określa w regulaminie organizacyjnym szczegółowe zadania i organizację komórek organizacyjnych oraz zadania wykonywane na samodzielnych stanowiskach, wymienionych w § 9, a także tryb realizacji powierzonych zadań.
 2. W razie uzasadnionej potrzeby Dyrektor Archiwum może w ramach oddziałów tworzyć lub likwidować sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.
 3. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Archiwum Dyrektor Archiwum może zatrudnić Zastępcę Dyrektora Archiwum.

 § 11

Schemat organizacyjny Archiwum stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

 

 IV

KIEROWNICTWO ARCHIWUM, PRACOWNICY

§ 12

 1. Archiwum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.
 2. Dyrektor Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Archiwum.

§ 13

 1. Dyrektor Archiwum kieruje całokształtem działalności Archiwum oraz czuwa nad prawidłową realizacją wypełnianych przez nie zadań.
 2. Do zakresu działania Dyrektora Archiwum należy w szczególności:
  1. ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo-badawczych,
  2. ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,
  3. reprezentowanie Archiwum na zewnątrz,
  4. przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych, oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,
  5. dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,
  6. wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz w sprawach wynikających z odrębnych przepisów,
  7. wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz wprowadzanie na ich podstawie regulaminów i instrukcji,
  8. wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, z późn. zm.),
  9. tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu przez pracowników kwalifikacji zawodowych i zdobywaniu stopni naukowych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
  10. kierowanie realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednio do odrębnych przepisów,
  11. kierowanie realizacją zadań w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego,
  12. odpowiedzialność za ochronę przetwarzanych informacji niejawnych.

§ 14

Dyrektor Archiwum współdziała, odpowiednio, z organizacjami związkowymi działającymi w Archiwum w zakresie określonym odrębnymi przepisami lub przedstawicielem pracowników przy ustalaniu regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 § 15

Do zatrudnionych w Archiwum pracowników stosuje się odpowiednio przepisy:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1511),
 3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).

 § 16

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych wymienionych w § 9 ponoszą odpowiedzialność za całokształt działalności podległych im komórek i są odpowiedzialni przed Dyrektorem Archiwum za prawidłową i terminową realizację zadań.
 2. Kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 9, dokonują opisu podległych im stanowisk pracy oraz przydzielają podległym pracownikom zadania wynikające z opisu stanowiska oraz planu pracy komórek organizacyjnych bądź potrzeb bieżących Archiwum, a także kontrolują ich wykonanie.
 3. Zakresy czynności kierowników oddziałów oraz pracowników zatrudnianych na samodzielnych stanowiskach ustala Dyrektor Archiwum.

 

V

ORGANY DORADCZE I OPINIODAWCZE

§ 17

 1. W Archiwum działają następujące organy opiniodawcze i doradcze:
  1. Kolegium,
  2. Komisja Metodyczna,
  3. Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji Archiwum Państwowego w Bydgoszczy,
  4. Zespół Zakupu Archiwaliów.
 2. Dyrektor Archiwum może powołać inne komisje i zespoły do rozpatrywania określonych spraw oraz komisje przewidziane odrębnymi przepisami.
 3. Dyrektor Archiwum powołuje organ wymieniony w ust. 1 pkt 1, określa jego zakres działania i skład osobowy, powołuje i określa skład osobowy organów wymienionych w ust. 1 pkt 2-4.

 

VI

MIENIE I FINANSE ARCHIWUM

 § 18

Archiwum jest państwową jednostką budżetową, działającą według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

 § 19

Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

 § 20

 1. Do podejmowania zobowiązań finansowych lub składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest wyłącznie Dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy w zakresie wyraźnie określonym w pełnomocnictwie.
 2. Do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym Archiwum upoważniony jest Dyrektor Archiwum i główny księgowy oraz ustanowieni przez nich pełnomocnicy, działający wyłącznie w zakresie wyraźnie określonego pełnomocnictwa.

 

VII

PRZEPISY KOŃCOWE

 § 21

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Data utworzenia:2019-01-22
Data publikacji:2019-01-22
Osoba sporządzająca dokument:Stanisław Błażejewski
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:141