Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna dla klientów Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 65 85-009 Bydgoszcz,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy możliwy jest pod numerem tel. nr. 52 3395414 lub adresem e-mail iod@bydgoszcz.ap.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  oraz na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 2017 – tekst jednolity),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem - zarządzenie nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia18 maja 2017 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych - jest obligatoryjne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Data utworzenia:2019-01-22
Data publikacji:2019-01-22
Osoba sporządzająca dokument:Stanisław Błażejewski
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof klapka
Liczba odwiedzin:66